Απασχόληση Προσωπικού-Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Εξαγωγή Μισθοδοσίας: H εταιρία μας αναλαμβάνει την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων ανά μήνα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν για κάθε ειδικότητα. Μαζί με την συγκεντρωτική κατάσταση παραδίδουμε εξοφλητικές αποδείξεις, και αναλυτικές καταστάσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν ενώ σε όλες τις επιχειρήσεις είμαστε υπεύθυνοι για την ηλεκτρονική υποβολή των Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συντάσσουμε επίσης την κατάσταση απασχόλησης προσωπικού, τις δηλώσεις απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών και του χαρτοσήμου, ενώ εάν ο πελάτης το επιθυμεί αναλαμβάνουμε και την παρακολούθηση των προγραμμάτων επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για νέες θέσεις εργασίας. Στα πλαίσια της μισθοδοσίας ενημερώνουμε ΑΜΕΣΑ για τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, στις Σ.Σ.Ε. για τις ειδικότητες που έχει η επιχείρηση καθώς και για τις ενέργειες της επιχείρησης  σε θέματα προσωπικού, ενώ πολλές φορές αναλαμβάνουμε και την αξιολόγηση προσωπικού που θα καλύψουν νέες θέσεις, σε περίπτωση που αφορούν εξειδικευμένο υπαλληλικό προσωπικό σε διοικητικές θέσεις.

About the Author