Λογιστικά – Φορολογικά

(α) Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων: η παροχή αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λογιστήριο στην έδρα τους (δηλαδή μόνιμο υπάλληλο με γνώσεις βοηθού λογιστή). Η εταιρία αναλαμβάνει την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του πελάτη, σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία ενημερώνονται μηχανογραφικά, με τα παραστατικά που μας παραδίδει, ενώ η ταξινόμηση των παραστατικών και η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται είτε στο γραφείο μας είτε στην έδρα του εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Κάθε μήνα η επιχείρηση μας συντάσσει μία πρόβλεψη κερδών (προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την νομοθεσία) του πελάτη μας ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της αλλά και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, ενώ στο τέλος της χρήσης η εταιρία μας συντάσσει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

(β) Επίβλεψη Λογιστηρίων: η παροχή αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένο λογιστήριο (υλικοτεχνική υποδομή και τουλάχιστον ένα μόνιμο υπάλληλο με την ειδικότητα του Βοηθού Λογιστή). O υπεύθυνος της εταιρίας μας επισκέπτεται την επιχείρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχει τις πραγματοποιηθείσες λογιστικές εγγραφές, κάνει ο ίδιος κάποιες εγγραφές που αδυνατεί να πραγματοποιήσει ο εκεί υπάλληλος και γενικά δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών λογιστικών προβλημάτων ενώ παρέχει συμβουλές σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. παρακρατούμενων φόρων κλπ. Κάθε μήνα η επιχείρηση μας συντάσσει μία πρόβλεψη κερδών βάσει του ισοζυγίου (προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την νομοθεσία) του πελάτη μας, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της αλλά και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, ενώ στο τέλος της χρήσης η εταιρία μας συντάσσει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

About the Author