Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης που εποπτεύει και διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., δηλαδή να παρέχει (επιδοτούμενες) συμβουλευτικές υπηρεσίες στα κάτωθι θεματικά πεδία:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
 
1.1 Καθορισμός Πρόγραμμα Πωλήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  
1.2 Διαφοροποίηση επιχειρηματικής δράσης/ προϊόντων  
1.3 Συγχωνεύσεις και εξαγορές  
     
2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 
 2.1 Οργανωτική δομή  
2.2 Οργανωτική ανάπτυξη  
     
3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
 
3.5 Μελέτες Σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών  
3.6 Μελέτες Επενδυτικών Ευκαιριών  
     
4 MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
4.2 Έρευνες αγοράς  
4.4 Marketing  και επιχειρησιακή επικοινωνία  
     
     
6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
6.3 Προγράμματα μείωσης κόστους  
6.4 Συμβουλές επενδύσεων  
6.5 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού  
     
7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
7.3 Κοστολογικό σύστημα  

About the Author