Εξειδικευμένες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

           (1) Διάφορες εργασίες στα πλαίσια της Λογιστικής – Φοροτεχνικής ειδίκευσής μας, παρέχονται ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης όπως είναι η νομική μορφή της, το μέγεθος, η σύνθεση της εταιρικής της ή μετοχικής της βάσης ή ακόμη και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της. Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι η σύνταξη μιας μελέτης βιωσιμότητας, η ανάληψη του έργου της μεταβίβασης μιας επιχείρησης ως συνόλου ή ενός κλάδου της, η συγχώνευση επιχειρήσεων βάσει των ισχυουσών νόμων, η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, οικονομικός έλεγχος  για την σύνταξη έκθεσης τους εταίρους ή προς τρίτους και άλλες παρόμοιες εργασίες που αποτελούν τμήμα της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.

          (2) Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή οικονομικά πρότυπα, μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων με την σύγκριση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης αλλά και επίτευξης του τελικού στόχου του κάθε πελάτη, καθώς και οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, γίνονται μετά από την ανάθεση του σχετικού έργου σύμφωνα με τα ισχύον κάθε οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον ή τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Ειδικά στην περίπτωση οικονομοτεχνικών μελετών παρέχουμε συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο τρόπων ενίσχυσης των επενδύσεων ήτοι μεταξύ επιχορήγησης και αφορολόγητων αποθεματικών ώστε ο επιχειρηματίας να αποφασίζει έχοντας πιο πλήρη ενημέρωση.

          (3) Έχοντας συνεχή ενημέρωση σε τραπεζικά και χρηματοδοτικά προϊόντα έχουμε την δυνατότητα να προτείνουμε στους πελάτες τρόπους χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων, συμβουλές που παρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης των πελατών μας μέσα στο πλέγμα της συνεργασίας μας.

          (4) Γνωρίζοντας, λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, τις ανάγκες των επιχειρήσεων (σε συνάρτηση με το μέγεθός τους) σε υλικοτεχνική υποδομή για την δημιουργία λογιστηρίου εντός αυτών, παρέχουμε αντίστοιχες συμβουλές στα πλαίσια της συνεργασίας με τους πελάτες μας, εφ’ όσον μας ζητηθεί, ενώ ο πελάτης αναλαμβάνει μόνος την συγκέντρωση προσφορών σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που του δίνουμε.

          (5) Αναλαμβάνουμε την σύσταση νέων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, από την σύνταξη του εταιρικού – καταστατικού μέχρι την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έναρξη της εταιρίας και την λήψη Α.Φ.Μ. .

          (6) Αναλαμβάνουμε στη  σύνταξη προσφυγών στα φορολογικά διοικητικά δικαστήρια καθώς και την σύνταξη ενστάσεων προς το Ι.Κ.Α. τον Ο.Α.Ε.Δ., και το Σ.Ε.Π.Ε. λόγω της ειδίκευσής μας σε θέματα της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας.

        (7) Αναλαμβάνουμε την αποτίμηση επιχειρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την εκκαθάριση επιχειρήσεων όχι απαραίτητα ως εκκαθαριστές αλλά ως σύμβουλοι επί της διαδικασίας και γενικά ειδικευόμαστε και αναλαμβάνουμε θέματα που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρίες από την σύστασή τους μέχρι να τεθούν σε εκκαθάριση.

             (8) Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο της Εκκαθάρισης για όλους τους φόρους εισοδήματος και ανικήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Α.Π., ειδικό φόρο ακινήτων) Φυσικών και Νομικών Προσώπων

              (9) Οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα να ορισθούν Ελεγκτές Ισολογισμών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. βάσει των προϋποθέσεων που θέτει εκάστοτε ο Ν.2190/1920

About the Author