Κ.Υ.Α. Aριθμ. οικ. 101123/17.07.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : αφορά όποιους έχουν πρόσβαση σε γεώτρηση, πηγάδι ή χρησιμοποιούν νερό που δεν προέρχεται από δημόσιο (ή δημοτικό) δίκτυο

 

Κ.Υ.Α. Aριθμ. οικ. 101123/17.07.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄ 2878), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ (Β΄ 3142).

Aριθμ. οικ. 101123

(ΦΕΚ Β΄ 1435/10.07.2015)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/17-10-2014 (κατεβάστε και διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ) κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄ 2878), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ (Β΄ 3142)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχovτας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4,5, 10, 11 (παραγ. 1 και 2), 13, 14 και 16 (παρ. 4) του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α΄ 29).

3. Τις διατάξεις της Ενότητας Α΄ του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182).

6. Tις διατάξεις των άρθρων 4, 10 και 12 του Π.δ. 51/ 2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ…….. του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄54).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕL 327/22−12−2000).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ ΕΚ….κ.λπ.» (Α΄ 190).

9. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).

10. Την υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» (Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1212).

11. Την υπ’ αριθμ. 39626/2208/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Kαθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006» (Β΄ 2075).

12. Την υπουργική απόφαση Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ ΓΔΦΠ2488/2009 «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης − ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό» (Β΄ 1249).

13. Την υπ’ αριθμ. Φ16/6631/1989 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» (Β΄ 428).

14. Την υπ’ αριθμ. Δ11/Φ16/8500/1991 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» (Β΄ 174).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

16. Την υπ’ αριθμ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 679).

17. Την υπ’ αριθμ. οικ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β΄ 1383), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

19. Την υπ’ αριθμ. Υ6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 204).

20. Την υπ’ αριθμ. Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).

21. Tην υπ’ αριθμ. Υ112/03−03−2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 311).

22. Την υπ’ αριθμ. Υ103/2015 απόφαση Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου» ( Β΄ 309).

23. Τη με αριθμ. Υ 144/2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη» (ΦΕΚ Β΄ 483).

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση (B΄ 2878) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ (Β΄ 3142).

1) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, η περίπτωση (ε) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Στις περιπτώσεις υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (εδάφια δ και ε) του άρθρου 2 και την παράγραφο 6 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, όποιος μέχρι τις 30−4−2015 δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, δεν καταβάλλει πρόστιμο, εάν η εν λόγω αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 30−9−2015. Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:

αα) με πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ από 1−10−2015 μέχρι 31−12−2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και αβ) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1−1−2016

Η καταβολή του προστίμου και η προσκόμιση σχετικού παραστατικού στην αδειοδοτούσα αρχή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Ειδικότερα, στην ανωτέρω περίπτωση (αα) αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή ανάλογου παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης ύδατος και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182), ενώ στην περίπτωση (αβ) η επιβολή και καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 4.2 του παρόντος άρθρου».

2) Στην παράγραφο 4.2. του άρθρου 13, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, περίπτωση (ε) υποπερίπτωση (αα) και 1.1. του παρόντος άρθρου».

3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17, με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 31), όπως ισχύει, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου (100 ευρώ) υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του σημείου υδροληψίας και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182)».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ