Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων ΦΙΧ (Γεν.Δνση Μεταφορών Α1/οικ. 53147 / 2702 /1-9-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.:10191 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α. Βλάχου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 6508510
FAX:: 210 6508491
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ:a.vlachou@yme.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΠΙ9465ΦΘΘ-ΜΦ7ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Παπάγου, 01/09/2015

Αριθμ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

ΚΟΙΝ.: Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’94) – Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων – Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος) 

Σας αποστέλλεται προς ενημέρωση και εφαρμογή απόσπασμα του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό ΜηχανισμόΣταθερότηταςκαιρυθμίσειςγια τη υλοποίηση τηςΣυμφωνίαςΧρηματοδότησης».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α.2 του άρθρου 2 – Μέρος Β’ του παραπάνω νόμου με την οποία τροποποιείται το ν.δ. 49/68 (ΦΕΚ Α’294), για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ):

i. Δεν απαιτείται πλέον η απόδειξη πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος).

ii. Υποβάλλεται, μεταξύ άλλων, στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών οποιοδήποτε νομίμως εκδοθέν δικαιολογητικό της οικείαςΔ.Ο. Υ, το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από το οποίο να προκύπτει ηλειτουργία της επιχείρησης καθώς και το αντικείμενο αυτής. Επίσης γίνονται αποδεκτές για το ίδιο θέμα σχετικές εκτυπώσεις από το TAXISNET.

iii. Υποβάλλεται, επιπρόσθετα, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών, εφόσον απαιτείται για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί νομοθεσίας ΦΙΧ αυτοκινήτων (πχ βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων Οδικής Βοήθειας, άδεια εμπορίας της Εταιρίας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, για την ταξινόμηση ΦΙΧ Βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή – μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων).

iv. Κατά τα λοιπά, πέραν της κατάργησης της προϋπόθεσης του τζίρου κατά τα ανωτέρω, εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες γενικές ή ειδικές προϋποθέσεις για την ταξινόμηση συγκεκριμένων κατηγοριών ΦΙΧ αυτοκινήτων.

v. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 – Μέρος Γ’ του νόμου 4336/2015 οι ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Α.2 του άρθρου 2 – Μέρος Β’ του νόμου εφαρμόζονται πλέον άμεσα.

Ακρβές Αντίγραφο
Χ. Σταθουλοπούλου
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υποδομών, μεταφορών & δικτύων
ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΠΕΡΚΑ
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ